Sopimus- ja käyttöehdot

e-Sollertis Oy:n (myöhemmin toimittaja) palveluissa käytetään näitä sopimus- ja käyttöehtoja, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 1. Toimittaja ei vastaa sen käyttämien laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä.

  Toimittaja ei myöskään vastaa muusta asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu toimittajan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.
 2. Sopimusosapuoli voi kirjallisesti toiselle osapuolelle annetulla irtisanomisilmoituksella irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta, ellei toisin sovita. Irtisanomisaika alkaa kulumaan ilmoituksen päiväyksestä lukien.

  Irtisanomistilanteessa saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta asiakkaalle.
 3. Asiakkaan on maksettava tuotteet sovitussa ajassa. Ellei muusta ole sovittu, on asiakkaan maksettava tuotteet laskussa olevaan eräpäivään mennessä. Ellei tällaista eräpäivää ole, on asiakkaan maksettava tuotteet neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta lukien. Maksun viivästyessä toimittaja perii viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa joka määräytyy korkolain 4 § 1 momentin mukaan. Toimittaja saa keskeyttää toimituksen, jos asiakas viivästyy maksuissaan sovitusta. Ellei asiakas tällaisessa tapauksessa maksa tuotteita annetun lisäajan kuluessa, saa toimittaja noutaa takaisin jo toimitetut ja asennetut tuotteet ja purkaa sopimuksen. Asiakas vastaa tästä toimittajalle koituneista kuluista.
 4. Asiakas vastaa tekemänsä sopimusrikkomuksen tai muun aiheuttamansa suoran ja/tai välillisen vahingon korvaamisesta toimittajalle.
 5. Toimittajalla on oikeus siirtää ja pantata sopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää ne edelleen.
 6. Toimituksen hyväksyminen. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja siihen liittyvät asiakkaalle toimitetut tai vuokratut laitteet tai tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 7 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.
 7. Palvelun virhe. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.Toimittajan vahingonkorvausvastuu välittömien vahinkojen osalta on viivästys- ja muut sakot mukaan lukien enintään viisitoista (15) prosenttia sen palveluliitteen mukaisen palvelun kuukausilaskutuksen määrästä, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa sopimuksen mukaisen palvelun kuukausilaskutuksen loppuhinta. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvaus vaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe.
 8. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus. Asiakkaan tulee järjestää Toimittajalle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava Toimittajalle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset yms. tiedot palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava Toimittajalle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltavuudesta käyttötarkoitukseensa.
 9. Asiakkaan viivästys. Toimittajalla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Toimittaja huolehtii tarvittaessa kohtuullisen ajan palveluun kuuluvien laitteiden varastoinnista asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Toimittajalla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.
 10. Palvelun tuottaminen ja muutokset. Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tälläiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tälläisistä muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään Toimittajan määrittämä maksu.
 11. Asiakkaan ohjelmistot ja laitteistot. Asiakas vastaa niiden laitteiden, teleyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisista ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelunkuvaukseen tai sopimukseen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Toimittajan toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.
 12. Palvelun kautta toimitettu aineisto. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriöitä televerkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tälläistä aineistoa toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmannen osapuolen palvelimille, Toimittajalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tälläinen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö.

  Koska Toimittaja ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Toimittaja ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Toimittaja ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.
 13. Toimittajalla on oikeus laittaa mainossivu kotisivu- ja parkkipalveluihin. Kotisivutiloista mainos poistetaan poistamalla tiedostot oman kotisivumateriaalin siirron yhteydessä. Parkkipalvelusta mainoksen saa pois pyynnöstä tai nimipalvelutietoa muuttamalla.
 14. Asiakkaiden verkkotunnukset uusitaan vuosittain automaattisesti. Automaattinen uusiminen tapahtuu noin kuukautta ennen verkkotunnuksen vanhenemispäivää riippuen verkkotunnuspäätteestä. Irtisanomistilanteessa laskutamme verkkotunnuksen vuosihinnan, mikäli verkkotunnus on ehtinyt uusiutua.
 15. Asiakas ei ole oikeutettu rekrytoimaan toimittajan palveluksessa olevia henkilöitä elleivät osapuolet siitä ole erikseen yhdessä sopineet.
 16. Toimittaja voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti.
 17. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.